Sluiten

Onze algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, werkzaamheden en diensten van Ebbers Media B.V. Deze besloten vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 50040391 en heeft de navolgende handelsnamen: Ebbers Media B.V., Fervent Digitale Zichtbaarheid, Fervent Digitale Marketing en Fervent Digital. Ebbers Media B.V. houdt zich bezig met dienstverlening op multimediagebied in de meest brede zin van het woord.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘opdrachtgever’ wordt bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die blijkens de opdrachtbevestiging of (huur)overeenkomst aan Ebbers Media B.V. (hierna te noemen: ‘Fervent Digital’) opdracht verleent tot het leveren of verhuren van producten of het verrichten van werkzaamheden of uitvoeren van diensten.
 3. Aan een verwijzing door opdrachtgever naar eigen of andere algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail door Fervent Digital is aanvaard.
 4. Iedere overeenkomst gesloten met Fervent Digital wordt gekwalificeerd als een opdracht in de zin van het Burgerlijk Wetboek. De artikelen 7:400 e.v. BW zijn van toepassing, voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 2. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
 1. Aanbiedingen, offertes, adviezen, prijsopgaven en daarop gerichte mededelingen van Fervent Digital zijn vrijblijvend, tenzij Fervent Digital schriftelijk heeft vermeld dat deze handelingen niet vrijblijvend zijn. Iedere aanbieding of offerte van Fervent Digital is geldig gedurende dertig (30) dagen.
 2. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met aanbieding of offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Fervent Digital niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.
 3. Overeenkomsten met Fervent Digital komen slechts tot stand door ondertekening door opdrachtgever van een door Fervent Digital opgestelde opdrachtbevestiging of overeenkomst.
 4. Opdrachtgever deelt schriftelijk of per email mede welke persoon of personen bevoegd is/zijn om opdrachtgever te vertegenwoordigen en wat de omvang van deze vertegenwoordiging is.
 5. Wijzigingen in de overeenkomst en aanvullingen op de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk of per e-mail plaatsvinden, tenzij Fervent Digital uitdrukkelijk anderszins aangeeft.
 6. Fervent Digital behoudt zich het recht voor door opdrachtgever aangeleverde items, waaronder maar niet beperkt tot teksten, foto’s, tekeningen, databestanden en andere gegevens, te weigeren op te nemen in de te leveren zaken of te gebruiken bij de te verlenen diensten, wanneer deze items in strijd zijn met algemeen aanvaarde normen en waarden, wanneer deze discriminerend zijn ten aanzien van religie, ras, uiterlijk, geslacht, cultuur of wanneer daarmee in strijd wordt gehandeld met wetgeving of wanneer daarmee oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van het medium internet.

Artikel 2. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
 1. Aanbiedingen, offertes, adviezen, prijsopgaven en daarop gerichte mededelingen van Fervent Digital zijn vrijblijvend, tenzij Fervent Digital schriftelijk heeft vermeld dat deze handelingen niet vrijblijvend zijn. Iedere aanbieding of offerte van Fervent Digital is geldig gedurende dertig (30) dagen.
 2. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met aanbieding of offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Fervent Digital niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.
 3. Overeenkomsten met Fervent Digital komen slechts tot stand door ondertekening door opdrachtgever van een door Fervent Digital opgestelde opdrachtbevestiging of overeenkomst.
 4. Opdrachtgever deelt schriftelijk of per email mede welke persoon of personen bevoegd is/zijn om opdrachtgever te vertegenwoordigen en wat de omvang van deze vertegenwoordiging is.
 5. Wijzigingen in de overeenkomst en aanvullingen op de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk of per e-mail plaatsvinden, tenzij Fervent Digital uitdrukkelijk anderszins aangeeft.
 6. Fervent Digital behoudt zich het recht voor door opdrachtgever aangeleverde items, waaronder maar niet beperkt tot teksten, foto’s, tekeningen, databestanden en andere gegevens, te weigeren op te nemen in de te leveren zaken of te gebruiken bij de te verlenen diensten, wanneer deze items in strijd zijn met algemeen aanvaarde normen en waarden, wanneer deze discriminerend zijn ten aanzien van religie, ras, uiterlijk, geslacht, cultuur of wanneer daarmee in strijd wordt gehandeld met wetgeving of wanneer daarmee oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van het medium internet.
Laden...
sluiten
Pauze
meer +
switchen
bekijken